Truy cập

Hôm nay:
64
Hôm qua:
55
Tuần này:
119
Tháng này:
2454
Tất cả:
100753

Tập Huấn cổng thông tin điện tử

Ngày 07/08/2020 08:29:51

Ngày 7/08 tập huấn ctt

 Nội dung cung cấp thông tin của Cổng/trang thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP
1.Thông tin giới thiệu:
Bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.
TL: Đã có, nằm ở phần chuyên mục”Tổng quan”, thiếu  mục nào thì thêm chuyên mục đó vào và đăng tải các bài viết liên quan
2. Tin tức, sự kiện:
Các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
TL: Đã có, nằm ở phần chuyên mục “Tin tức sự kiện”
3. Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm:
3.1 Ban hành bằng văn bản
TL: Đã có, nằm ở phần nội dung tràn, bên cạnh lịch cơ quan
3.2 Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
TL: Đã có, nằm ở giữa trang
TL: Hoặc nằm ở bên trái trang
3.3 Thông tin khen thưởng
TL: Chưa có, thêm vào phần chuyên mục
3.4 Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan
TL: Đã có, nằm ở giữa trang
4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến:
            Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
TL:Đã có,nằm ở bên trái trang
5. Chiến lược, định hướng:
5.1 Quy hoạch, kế hoạch phát triển
TL:Chưa có, thêm vào phần chuyên mục
5.2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
6. Thông tin về dự án:
Hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
8. Thông tin liên hệ:
Của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.
TL:Đã có, nằm ở trên menu trang
9. Thông tin giao dịch:
Của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.
TL:Đã có, nằm ở cuối trang
10. Các lưu ý:
1.      Sắp xếp lại các chuyện mục theo tuần tự như phụ lục 2, CV 1814/TTKD TH-ĐHNV
2.      Thêm link Cổng dịch vụ công trực tuyến các cấp:
3.      Về phần thông tin cán bộ nếu đơn vị yêu cầu thì nhập ko phải kiểu bài viết(VD: http://bimson.thanhhoa.gov.vn/web/nhan-su.htm?cbxTochuc=584b651d-cc4e-6518-0777-986e9674f2f6) liên hệ TTCNTT để tạo form nhập
4.      Thêm link trang Văn bản chỉ đạo điều hành: https://qppl.thanhhoa.gov.vn/

Tập Huấn cổng thông tin điện tử

Đăng lúc: 07/08/2020 08:29:51 (GMT+7)

Ngày 7/08 tập huấn ctt

 Nội dung cung cấp thông tin của Cổng/trang thông tin điện tử theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP
1.Thông tin giới thiệu:
Bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành chính, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.
TL: Đã có, nằm ở phần chuyên mục”Tổng quan”, thiếu  mục nào thì thêm chuyên mục đó vào và đăng tải các bài viết liên quan
2. Tin tức, sự kiện:
Các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
TL: Đã có, nằm ở phần chuyên mục “Tin tức sự kiện”
3. Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm:
3.1 Ban hành bằng văn bản
TL: Đã có, nằm ở phần nội dung tràn, bên cạnh lịch cơ quan
3.2 Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
TL: Đã có, nằm ở giữa trang
TL: Hoặc nằm ở bên trái trang
3.3 Thông tin khen thưởng
TL: Chưa có, thêm vào phần chuyên mục
3.4 Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan
TL: Đã có, nằm ở giữa trang
4. Thông tin tuyên truyền, phổ biến:
            Hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.
TL:Đã có,nằm ở bên trái trang
5. Chiến lược, định hướng:
5.1 Quy hoạch, kế hoạch phát triển
TL:Chưa có, thêm vào phần chuyên mục
5.2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
6. Thông tin về dự án:
Hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
7. Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:
TL:Đã có, nằm ở bên trái trang
8. Thông tin liên hệ:
Của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.
TL:Đã có, nằm ở trên menu trang
9. Thông tin giao dịch:
Của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.
TL:Đã có, nằm ở cuối trang
10. Các lưu ý:
1.      Sắp xếp lại các chuyện mục theo tuần tự như phụ lục 2, CV 1814/TTKD TH-ĐHNV
2.      Thêm link Cổng dịch vụ công trực tuyến các cấp:
3.      Về phần thông tin cán bộ nếu đơn vị yêu cầu thì nhập ko phải kiểu bài viết(VD: http://bimson.thanhhoa.gov.vn/web/nhan-su.htm?cbxTochuc=584b651d-cc4e-6518-0777-986e9674f2f6) liên hệ TTCNTT để tạo form nhập
4.      Thêm link trang Văn bản chỉ đạo điều hành: https://qppl.thanhhoa.gov.vn/