Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
46
Hôm qua:
55
Tuần này:
101
Tháng này:
761
Tất cả:
42158
 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ DÂN QUYỀN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
   

 

 


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, TRƯỞNG 10 THÔN

XÃ DÂN QUYỀN 

STT

HỌ TÊN

CHỨC DANH

SỐ ĐIỆN THOẠI

1

Lê Xuân Diệp

BT ĐẢNG ỦY

0886249886

2

Lê Duy Vạn

CT UBND

 

3

Dương Văn Lâm

CT MTTQ

0912534785

4

Mai Văn Luyện

PCT HDND

 

5

Nguyễn Xuân Quy

PCT UBND

0915093167

6

Lê Đình Bình

T CA

0915096342

7

Nguyễn Ngọc Đức

XÃ ĐỘI

 

8

Lê Thị Thắng

VP UB

0886636651

9

Phạm Thị Xuân

CCHC

0919594198

10

Lê Văn Lượng

TP

0886246351

11

Lê Xuân Tuyên

VHXH

0886264283

12

Phạm Thị Nhung

LDT BXH

 

13

Lê Thị Thảo

KT NS

0886255975

14

Mai Văn Tuân

DCNN

 

15

Nguyễn Viết Thịnh

DC XD

 

16

Lê Thị Loan

CT PN

 

17

Lê Xuân Lừng

CT HND

 

18

Lê Hữu Hoán

CT CCB

 

19

Lê Xuân Thành

BT DTN

 

20

Lê Bá Tuyến

BT TT

0886269854

21

Đặng Văn Lệ

BT CB2

 

22

Lê Văn Ứng

TT2

 

23

Lê Văn Phương

BT TT3

 

24

Phạm Văn Nam

BT TT4

 

25

Vũ Trọng Đa

BTCB5

0886254425

26

Lê Bá Công

TT5

0886250501

27

Lê Trọng Tấn

TT6

 

28

Nguyễn Thế Khải

BTC6

 

29

Lê Xuân Sửu

BTCB8

0886247490

30

Lê Gia Quang

TT8

0944500116

31

Nguyễn Xuân Việt

BTTT9

0886270020

32

Lê Quý Hợp

BTTT10

0886254230

33

Lê Duy Tuất

ĐÀI TT

0886256552

34

Lê Đình Ngọc

BT TT7

0886255530

35

Lê Khắc Xôi

UB

01256688099